Про призначення стипендій < Положення < Нормативно-правова база < Про коледж | ДВНЗ "ДТЕК"
Про призначення стипендій

1. Загальні питання

1.1. Цей порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі, Постанови Кабінету Міністрів України №882 від 12 липня 2004 р., Постанови Кабінету Міністрів України №744 від 28.10.1994р., Постанови Кабінету Міністрів України №980 від 09.08.2001р., Постанови Кабінету Міністрів України №880 від 27.06.2006р. та Наказу Міністерства освіти і науки України №613 від 21.07.2004р., а також постанови Кабінету Міністрів України №703 від 25.07.2012р. Він регулює порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж».

1.2. В ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» стипендія призначається:

1.2.1. Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

1.2.2. Студентам, що навчалися за рахунок коштів фізичних осіб і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами попереднього семестрового контролю з першого місяця що настає за датою їх переведення відповідно до наказу.

1.3. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1.2.1 цього положення особам:

1.3.1. Академічні - за результатами навчання та виявленою при цьому успішністю;

1.3.2. Соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

1.4. Стипендії виплачуються раз на місяць в період з 20 по 25 число поточного місяця, за літній канікулярний період - повністю до його початку (за наявності фінансування). На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка проводиться з дозволу ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж», стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

1.5. Академічними стипендіями є:

1.5.1. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами;

1.5.2. Іменні або персональні стипендії;

1.5.3. Ординарні (звичайні) академічні стипендії.

1.6. Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпункті 1.2.1 цього положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

1.7. Соціальні стипендії призначаються:

1.7.1. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

1.7.2. Студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;

1.7.3. Студенти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

1.7.4. Студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І-ІІІ групи;

1.7.5. Студенти, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє є подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;

1.7.6. Студенти, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

1.8. Студенти зазначені у пункті 1.7 цього положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії коледжу документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

1.9. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентів, які навчаються за державним замовленням, ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» використовує не менше 10% коштів, передбачених для виплати стипендій студентам, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення (преміювання)

1.10. Облік надходження та використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів здійснюється бухгалтерією.

1.11. Накази про призначення та позбавлення всіх видів стипендії, нарахування матеріальної допомоги і премії погоджуються з профспілковою організацією студентів, студентським комітетом.

2. Призначення та виплата ординарних (звичайних) академічних стипендій

2.1. Стипендії призначаються за підсумками семестрового виконання навчального плану.

2.2. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

2.2.1. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання або 7.00-9.99 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

2.2.2. Студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

2.3 Дія пункту 2.2 не поширюється на студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які у період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.

2.4. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на студентів, які у період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається соціальна стипендія - у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.5. У разі коли студент має право на призначення кількох академічних стипендій зазначених у пункті 1.5. цього положення, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.

2.6. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5.0 за п’ятибальною шкалою оцінювання та 10.0-12.0 за дванадцятибальною шкалою розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії становить 600 гривень. Дія цього пункту не поширюється на студентів зазначених у пункті 2.4 цього положення.

2.7. При підрахуванні середнього балу враховуються оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових робіт, проектів, а також згідно з навчальними планами враховуються оцінки, отримані за результатами практики (навчальної, виробничої, технологічної), оцінка за вхідний контроль не враховується.

2.8. Якщо студент мав академічну заборгованість, але ліквідував її до засідання стипендіальної комісії, питання про призначення йому стипендії розглядається на загальних підставах.

2.9. За студентами, які не склали іспити, заліки під час сесії у термін, встановлений навчальним планом, через хворобу або з інших поважних причин, підтверджених необхідними документами, зберігається стипендія на термін, встановлений індивідуальним графіком.

2.10. Наступна стипендія призначається і виплачується відповідно до цього положення за результатами семестрового контролю з першого місяця, що настає за датою наказу про виконання індивідуального графіку.

2.11. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

3. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

3.1. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

3.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

3.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

3.4. Студентам, які навчаються за державним замовленням і:

3.4.1. Перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу, в межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога. Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмір

3.4.2. Поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, при наявності бюджетних коштів академічна стипендія призначається у розмірі, який був встановлений особі згідно з цим порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.

3.4.3. Стипендіатам які мають дітей віком до 3-х років і продовжують навчання за денною формою, виплачується щомісячна грошова допомога передбачена законодавством, а також стипендія, призначена згідно до цього положення.

3.4.4. У разі коли студент має право на безкоштовне харчування йому виплачується соціальна та/або академічна стипендія без урахування зменшення її розміру (за умови письмової відмови від безкоштовного харчування).

3.4.5. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватись за рахунок цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особі, яка навчається згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно цього Положення за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу директора коледжу.

3.4.6. Призначення і виплати стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

4. Призначення і виплата іменних та персональних академічних і соціальних стипендій

4.1. Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендії загальнодержавного, регіонального та галузевого рівнів із числа студентів ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» за поданням стипендіальної комісії коледжу висуваються Педагогічною радою ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж».

4.1.1. Академічна стипендія Президента України призначається студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися в навчанні та науковій роботі.

4.1.2. Академічна стипендія Верховної Ради України призначається студентам-відмінникам, які найбільш відзначилися в навчанні та науковій роботі.

4.1.3. Соціальна стипендія Верховної Ради України призначається студентам з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які виявили успіхи в навчанні.

4.1.4. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам - відмінникам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.

4.1.5. Стипендія та премія Дніпропетровського міського голови, а також стипендії інших організацій, установ, підприємств призначаються студентам у відповідності до критеріїв, визначених офіційними зверненнями даних органів державної влади, підприємств, установ, організацій. Розмір та кількість стипендій визначається згідно окремих нормативних документів та виплачуються за рахунок організацій, установ, підприємств.

4.2. Розмір стипендій зазначених у підпунктах 4.1.1. пункту 4.1. цього порядку визначається окремими нормативно-правовими документами.

4.3. Пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня із числа студентів ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» подаються для затвердження до Міністерства освіти і науки України.

4.4. Призначення і виплата іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня здійснюється наказом по коледжу на підставі відповідного наказу Міністерства освіти і науки України чи розпорядженням Кабінету Міністрів України.

4.5. Студенту може бути неодноразово призначена іменна чи персональна стипендія за період навчання при наявності нових здобутків.

5.Позбавлення або призупинення виплат академічної та/або соціальної стипендії

5.1. Позбавлення або призупинення виплати академічних іменних або персональних стипендій може бути здійснено у випадку порушення стипендіатом навчальної дисципліни, у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від'їзду за кордон на навчання, роботу та з інших причин.

5.2. За поданням стипендіальної комісії позбавляються:

5.2.1. Академічної звичайної (ординарної) чи соціальної стипендії студенти при наданні їм у встановленому порядку академічної відпустки, повторного курсу навчання.

5.2.2. Соціальної стипендії студенти, які втратили право на пільги зазначені в пункті 1.7 цього положення.

5.3. Без розгляду на стипендіальній комісії академічної звичайної (ординарної) чи соціальної стипендії позбавляються студенти у разі їх відрахуванні з коледжу.

6. Порядок звіту за результати використання коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення студентів

6.1. Для контролю за використанням коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення студентів, наказом директора може бути створена ревізійна комісія з представників бухгалтерії, заступників директорів та Профспілкового комітету студентів ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж».

6.2. Під час роботи ревізійної комісії зав. відділеннями зобов’язані надати до ревізійної комісії звіт про використання коштів для заохочення (преміювання) та надання матеріальної допомоги студентам відділення за період, визначений наказом директора.

6.3. Відповідальність за призначення, позбавлення, оформлення та використання коштів, передбачених на стипендіальне забезпечення відповідно до цього положення, покладається на завідуючого відділенням, заступник директора з виховної роботи та членів стипендіальних комісій

6.4. Персональну відповідальність за достовірність наданих на розгляд стипендіальної комісії даних несе зав. відділення ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж», яка вносить їх на розгляд чи погодила їх.