Про підготовчі курси < Положення < Нормативно-правова база < Про коледж | ДВНЗ "ДТЕК"
Про підготовчі курси

1. Загальні положення

1.1. З метою якісної підготовки та професійної орієнтації учнівської молоді до вступу до ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж», створюються підготовчі курси.

Курси керуються в своїй діяльності Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ № 939 від 12.10.2010).

1.2. Одним із головних завдань коледжу є створення і запровадження системи конкурентного відбору та підготовки до навчання найбільш талановитої, здібної молоді з усіх регіонів України, забезпечення її професійної орієнтації, розвиток та виховання гармонійно розвиненої особистості.

1.3. Підготовчі курси створені при навчальному закладі відповідно до Статуту коледжу та є його структурним підрозділом.

1.4. Метою підготовчих курсів є проведення профорієнтаційної роботи, поширення інформації про навчальний заклад, якісна підготовка випускників 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до здачі державної атестації в школах та подальшої участі слухачів курсів у конкурсному відборі під час вступу до коледжу. Навчання на підготовчих курсах сприятиме формуванню більш якісного контингенту майбутніх студентів з ліцензованих спеціальностей.

2. Умови прийому та зарахування

2.1. Курси з підготовки абітурієнтів до вступу у коледж організуються за наявності щонайменше 15 осіб у групі, бажаючих навчатися у навчальному закладі при умові забезпечення кваліфікованими викладачами.

2.2. На курси приймаються особи, які навчаються в 9-тому чи 11-тому класах, або мають базову чи повну загальну середню освіту.

2.3. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах госпрозрахунку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Розмір оплати встановлюється на підставі кошторису витрат, який затверджується в установленому порядку в межах чинного законодавства. Кошти за навчання сплачуються на спеціальний рахунок коледжу.

2.4. Для зарахування на курси слухачі подають заяву встановленого зразка на ім’я директора коледжу та довідку з місця навчання (для учнів випускних класів) або копію документу про базову чи повну загальну середню освіту (для випускників минулих років), квитанцію про сплату коштів за навчання на підготовчих курсах.

2.5. Навчання слухачів підготовчих курсів здійснюється за денною формою навчання.

2.6. Для осіб, які вступають до коледжу на денне відділення (база 9-11 класів); на заочне відділення (база 11 класів) організуються підготовчі курси тривалістю 6 місяців, 3 місяці.

2.7. Розмір оплати за навчання на підготовчих курсах визначається за кошторисом видатків, підписується головним бухгалтером коледжу, затверджується директором.

2.8. У разі вибуття слухачів після початку занять внесена ними оплата не повертається.

2.9. Кошти витрачаються на виплату заробітної плати викладачам і іншим працівникам курсів, комунальні витрати, рекламу, навчальну літературу, послуги оргтехніки та інше.

2.10. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється відповідним наказом директора коледжу.

3. Нормативно-правова база та організація навчального процесу на підготовчих курсах

3.1. Навчальний процес на підготовчих курсах організовується відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про мови», Статуту коледжу, Правил прийому до ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» у поточному році, даного Положення та інших нормативно-правових документів.

3.2. Навчальний процес на підготовчих курсах органічно поєднується з профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено обирати професію і краще адаптуватись до вимог і програм вищої школи.

3.3. Організацію роботи підготовчих курсів здійснює структурний підрозділ спільно з приймальною комісією та цикловими комісіями коледжу.

3.4. Учасниками навчального процесу є:

 • працівники навчального закладу, які забезпечують навчальний процес;
 • педагогічні працівники коледжу та вчителі ЗОШ м. Дніпропетровськ;
 • адміністративно-управлінський, допоміжний персонал;
 • особи, які навчаються на курсах (далі – слухачі).

3.5. Навчальний процес на підготовчих курсах проводиться за єдиними базовими програмами, узгодженими з програмами для вступників до вищих навчальних закладів України.

Навчальний процес передбачає:

 • підвищення рівня знань слухачів з профільних предметів та обов’язкових дисциплін до рівня вимог вищої школи;
 • поглиблену професійну орієнтацію, відбір обдарованої молоді;
 • адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються під час навчання з обраних спеціальностей;
 • підготовку слухачів ( на базі 9-11 класів) до вступних випробувань.

Зміст підготовчих курсів визначається навчальними програмами базової та повної загальної середньої освіти з профільних та обов’язкових дисциплін (визначених правилами прийому) і передбачає поглиблене засвоєння слухачами їх положень. Для слухачів на базі 9 класів підготовка проводиться з математики та української мови. Для слухачів на базі 11 класів – з математики, української мови та літератури.

3.6. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується штатними викладачами циклових комісій на умовах погодинної оплати праці. У разі потреби до навчального процесу можуть залучатися вчителі загальноосвітніх навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за місцем основної роботи. Оплата праці викладачів підготовчих курсів здійснюється згідно з чинним законодавством відповідно до укладених трудових угод.

3.7. Програми з предметів для слухачів підготовчих курсів визначають науковий зміст і побудову курсу навчання; встановлюють послідовність вивчення тем, обсяг знань, вмінь і навичок, якими повинні оволодіти слухачі в процесі навчання.

3.8. Підготовку навчальних програм у визначені терміни забезпечують викладачі циклових комісій. Програми затверджуються в установленому порядку.

3.9. Кожному слухачеві підготовчих курсів надаються навчально-методичні матеріали для самостійного опрацювання (графіки вивчення навчального матеріалу, виконання контрольних робіт з предметів, графіки проведення консультацій, контрольні завдання для слухачів підготовчих курсів).

3.10. Слухачі підготовчих курсів у процесі навчання можуть одержувати індивідуальні консультації у викладачів курсів.

3.11. Коледж надає слухачам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотекою, комп’ютерними класами та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

4. Форми організації навчання на підготовчих курсах

4.1. Підготовчі курси діють протягом трьох або шести місяців, обсяг навчальних годин визначається навчальними програмами. Заняття на підготовчих курсах здійснюються у кількості 6 навчальних годин на добу згідно з розробленим графіком та розкладом занять.

4.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах:

 • навчальні аудиторні заняття (з використанням мультимедійної техніки);
 • виконання індивідуальних і практичних завдань з подальшим аналізом;
 • самостійна робота;
 • контрольні заходи (для проведення поточного й підсумкового контролю для слухачів розроблені тести, комплексні контрольні завдання з усіх дисциплін).

4.3. Основними видами занять є:

 • лекції;
 • практичні заняття;
 • самостійна робота;
 • індивідуальні заняття;
 • консультації.

4.4. Контрольні завдання слухачами підготовчих курсів виконуються у межах коледжу та в домашніх умовах. Самостійна робота може здійснюватися слухачами як у коледжі, так і вдома.

4.5. Система оцінок з української мови, та математики, визначається за дванадцятибальною шкалою.

4.6. На підготовчих курсах широко практикується тестування як навчальний прийом та форма перевірки знань, умінь і навичок слухачів. Системна підготовка з дисциплін, які входять до складу тестів, здійснюється шляхом поглибленого засвоєння знань, систематизації умінь та навичок, набутих як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і здобутих на курсах.

4.7. Після закінчення навчання для слухачів курсів проводиться підсумкове тестування з дисциплін.

5. Навчальний час слухача підготовчих курсів

5.1. Тривалість навчального курсу визначається робочими навчальними програмами з предметів.

5.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком навчального процесу.

5.3. Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (далі – пара).

5.4. Навчальні заняття на підготовчих курсах тривають три пари з перервами між ними та проводяться за розкладом.

6. Порядок внесення змін та доповнень у положення

6.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень подаються заступником директора з навчальної роботи.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження директором коледжу нової редакції Положення.